KONYHAKIÁLLÍTÁS 2022 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

amely elválaszthatatlan részét képezi a Konsilo Kft. (1022 Budapest, Tapolcsányi utca 6.; Cg. 01-09-860942 adószám: 13547864-2-41), mint szervező (továbbiakban, mint Szervező), valamint a Szervező által szervezett kiállításra (továbbiakban, mint Kiállítás) szerződő fél (továbbiakban, mint Megrendelő) között létrejövő Szerződésnek.

1. A szerződés létrejötte
1.1. A Szerződés létrejötte szempontjából a Szervező általi ajánlatra történő felhívásnak minősül a következő iratok Megrendelő részére történő megküldése: Jelentkezési Lap és mellékletei, Általános Szerződési Feltételek (e kettő együtt: továbbiakban, mint Szerződés).
1.2. Az 1.1. pontban részletezett dokumentumok cégszerűen aláírt példányának Szervező részére történő visszaküldésével a Megrendelő elfogadja mind a Jelentkezési Lapban, mind jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és vállalja az azokban foglalt feltételek betartását, különös tekintettel a Kiállításon történő részvételére és a Szerződésben foglalt díjak megfizetésére, ezáltal Felek között a Szerződés létrejön. A Szerződésen a Megrendelő az előnyomottakhoz képest semmilyen kiegészítő feltételt, fenntartást nem köthet ki, ide nem értve az ott meghatározottak szerinti választási lehetőségek közötti választást.
1.3. Felek között a Szerződés abban az esetben automatikusan létrejön, ha Megrendelő a 2021. évi Kiállításra érvényes szerződéssel rendelkezett, és annak 2022. február 25-27-re történő halasztásól Szervező által küldött írásos tájékoztatására Megrendelő 30 napon belül írásban nem mondott ellent.

2. A szerződés tárgya
2.1. A Szerződés alapján a Szervező vállalja a Rendezvény helyszínén, a Papp László Budapest Sportarénában (továbbiakban, mint Helyszín) 2022. február 25-27. között megrendezésre kerülő “Konyhakiállítás”-on (továbbiakban, mint Kiállítás, melyen a továbbiakban az építési napok, azaz 2022. február 22-24. is értendő) a Jelentkezési Lapon körülírt kiállítótérnek (továbbiakban, mint Stand Terület) a Megrendelő számára a Kiállítás során történő rendelkezésre bocsátását. A Megrendelő pedig ennek, továbbá a Jelentkezési Lapon meghatározott egyéb kiegészítő szolgáltatások ellenértékeként a Jelentkezési Lapon feltüntetett díjat (továbbiakban, mint Részvételi Díj) fizet, az alábbi 3. pontban meghatározottak szerint. A Szerződés szerves részét képezi és a Szervező szerződéses teljesítésének körébe tartozik a Kiállítást megelőző országos kommunikációs kampány biztosítása, megszervezése és lebonyolítása.

3. A Megrendelő által fizetendő díjak, fizetési feltételek, kötbérfizetési kötelezettség
3.1. A Szervező a Jelentkezési Lapon feltüntetett Részvételi Díj ellenében vállalja a Megrendelő által ott megrendelt Stand Terület biztosítását, továbbá az ott meghatározott, egyéb szolgáltatások teljesítését. A Jelentkezési Lapon megjelölt, és a Megrendelő által igény szerint igénybe vett standépítési szolgáltatás ellenértékét a Standépítési Díj képezi.
3.2. A Szervező a Megrendelő ajánlatának fenti 1.2. pont szerinti elfogadásával egyidejűleg díjbekérőt állít ki a Részvételi és a Standépítési Díj összegéről, mely összeg előlegnek minősül és a Részvételi és Standépítési Díj összegéről szóló végszámla összegét csökkenti. A Megrendelő köteles a Részvételi és Standépítési Díj Előlegről szóló díjbekérő határidőre történő kiegyenlítésére. Ha a Megrendelő a Részvételi és Standépítési Díj Előleget az arról szóló díjbekérő lejáratát követő 20 napon belül sem egyenlíti ki, úgy a Szervező jogosult a Szerződéstől elállni. A Szervező elállásával kapcsolatban a Megrendelő semmiféle kárigényt nem támaszthat.
3.3. A 2021-es Kiállításra Megrendelő által már befizetett Részvételi és Standépítési Díj előleg automatikusan beszámításra kerül a 2022. február 25-27. között megrendezésre kerülő Kiállításra.
3.4. A Szervező a Kiállítás lebonyolítását követően állítja ki az Kiállítás végszámláját, melyből az Részvételi és Standépítési Díj Előlegek összegét jóváírja.
3.5. A Megrendelő a díjbekérő és a végszámla összegét minden esetben a Szerződésben, illetőleg a díjbekérőn és a számlán megjelölt fizetési határidőn belül a Szervező 11708001-29903380 számú bankszámlájára, átutalással köteles kiegyenlíteni. A díjbekérő és a végszámla összegét a Szervező akkor tekinti kiegyenlítettnek, amikor az abban szereplő összeg a Szervező fenti számláján jóváírásra kerül. Késedelmes fizetés esetén a Szervező jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként felszámolni. Ez nem érinti a Szervezőt késedelmes fizetés, illetőleg a fizetés elmaradása esetén megillető egyéb jogokat (elállás).

4. A Stand Terület Megrendelő általi birtokbavétele, a Stand építése, bontása
4.1. A Szervező által a Megrendelő számára kijelölt Stand Területet a Megrendelő csupán a Részvételi Díj teljes összegének megfizetése esetén jogosult birtokba venni (továbbiakban, mint Birtokbavétel).
4.2. A Birtokbavétel legkorábbi időpontja: a Szervező 2022. február 22-én biztosítja a Megrendelő részére a Stand saját maga által, vagy alvállalkozója általi összeszerelését, amennyiben a Standépítést nem a Szervező végzi. Ebben az esetben a Megrendelő felelős az építési munkálatok biztonságos elvégzéséért, az irányadó munkavédelmi szabályok betartásáért, a munkálatokkal kapcsolatban a Szervezőnek, vagy harmadik személyeknek okozott károk megtérítéséért. Az esetlegesen igénybevett alvállalkozói, megbízottai által okozott károkért szintén a Megrendelő felel.
4.3. A Megrendelő az alvállalkozója által a Szervezőnek vagy harmadik személynek okozott kárért teljes felelősséget vállal.
4.4. A Stand bontására a fenti 4.2 pontban foglaltak irányadók azzal, hogy a bontási munkálatok megkezdésére kizárólag 2022. február 27-én, a Kiállítás bezárását és az utolsó látogató távozását követően van mód.

5. A Megrendelő kötelezettségei
A Megrendelő vállalja, hogy:
• kiküldött képviselője a Kiállítás teljes nyitvatartási idejében a standon tartózkodik;
• a saját fuvareszközzel kiszállítandó kiadványait, promóciós anyagait, bemutató tárgyait legkésőbb a Kiállítás megnyitását megelőző 60 perccel végleges állapotában elhelyezi a standon;
• saját költségén gondoskodik a Kiállítás zárásakor megmaradt kiadványai, promóciós eszközei elszállításáról, megsemmisítéséről;
• szavatolja, hogy a Kiállításon általa terjesztett kiadvány, vagy más promóciós eszköz nem tartalmaz törvénysértő elemeket, nem sérti harmadik személynek személyhez fűződő vagy szellemi alkotással kapcsolatos jogait;
• a Kiállításhoz kapcsolódó, a korábbiakban nem jelzett (helyszíni) szolgáltatásokat csak a Szervező kontaktszemélyén keresztül rendeli meg, és ennek elvégzését követően az erről felvett teljesítésigazolást képviselője kézjegyével látja el;
• a Kiállítás rendjét betartja, annak megsértéséért teljes körű felelősséget vállal;
• Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szervező a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vehet igénybe;
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Stand Terület csak a Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával adható tovább akár csak részben más megrendelőnek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Stand Területen az általa forgalmazott termékek bemutatását és értékesítését nem a saját alkalmazásában álló személyesen is segítik (például maga a termék gyártója vagy hazai képviseletének alkalmazottai), akkor azt szintén köteles írásban bejelenteni Szervező felé. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megrendelő cégétől eltérő bármilyen más cég ilyen jellegű bevonása társkiállítói díj megfizetési kötelezettségét vonhatja maga után, a be nem jelentett partneri megjelenéseket pedig Szervező azonnali hatállyal felfüggesztheti a Kiállításon. A Szervező által kijelölt Stand Terület más Megrendelővel nem cserélhető el, más Megrendelővel való megállapodás alapján nem növelhető és kizárólag a Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával változtatható meg bármilyen módon;
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a nyomtatványok, különböző reklámanyagok Megrendelő által történő terjesztése, kérdőíves megkérdezések folytatása kizárólag a standok területén engedélyezett. A Kiállítás egész területét érintő ún. mobil ügynökök alkalmazása szigorúan tilos, a Kiállításról való kizárást vonhatja maga után;
• A Stand Területhez járó, a Kiállításra szóló ingyenes belépőjegyeket Megrendelő harmadik személy részére nem értékesítheti;
• Megrendelő köteles a Kiállítás lebonyolításhoz szükséges adatokat, okmányokat a Szervező által kért határidőre közölni, ennek elmulasztása, illetve késői teljesítése esetén a Megrendelő vállalja a felmerülő többletköltségek, illetve az esetleges anyagi károk megfizetését, illetve megtérítését;
• Megrendelő a kiállítási tárgyak speciális szakértelmet igénylő ki- és becsomagolását szakembereivel elvégezteti.
• Megrendelő szavatolja, hogy az általa a Kiállítás során a Helyszínre hozott berendezések, tárgyak megfelelnek a hatályos és irányadó szabványoknak, előírásoknak, tűzvédelmi és egyéb biztonsági szabályoknak, valamint, hogy az ilyen berendezések, tárgyak működtetéséhez mindvégig biztosítja a kellő szakértelemmel, képzettséggel rendelkező személyek közreműködését.

6. Lemondás, kötbér, jogviták
6.1. A Megrendelő részéről történő lemondás csak írásban, a Szervező részére - igazolható módon - megküldve érvényes. A lemondás attól az időponttól érvényes, amikor a lemondó nyilatkozat a Szervezőhöz megérkezik.
6.2. Amennyiben a Megrendelő a visszaigazolt részvételét 2021. október 15-ét megelőzően mondja le, akkor a Helydíj és a Standépítési Díj összegének 40%-a, 2021. október 15. és. 2022. január 15. közötti lemondás esetén a Helydíj és a Standépítési Díj összegének 70%-a, míg 2022. január 15. utáni lemondás esetén a Helydíj és a Standépítési Díj 125%-a Szervező részére megfizetendő meghiúsulási kötbér összege. A kötbérről a Szervező a lemondást követő 15 munkanapon belül írásos értesítést küld.
6.3. A kiállítói regisztráció időpontja 2022. február 24. 08.00 - 14.00 óra. Amennyiben a Megrendelő a részére kijelölt területet a kiállítói regisztráció végső időpontjáig nem foglalja el, a Szervező azt minden visszatérítési és kártérítési kötelezettség nélkül más kiállítónak bérbe adhatja. A meg nem jelenő Megrendelő által befizetett Részvételi díj - kötbér címén - Szervezőt illeti, Megrendelő ezen felül köteles a többletként megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét is megtéríteni.
6.4. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Kiállítás megtartását egyoldalúan lemondja. A Kiállításnak a Szervező által történt lemondása esetén a Szervező és a Megrendelő az addig kifizetett díj összegével kötelesek elszámolni. Amennyiben a Szervező a Kiállítást egyoldalúan és saját érdekkörében felmerülő okból mondja le, úgy a kifizetett teljes díjelőleg a Megrendelőnek visszajár további kártérítési kötelezettség nélkül. Külső elháríthatatlan okból (vis maior) történő lemondás esetén (pl. járvány, háború, természeti csapás, stb.) a Szervező és a Megrendelő a szerződés lehetetlenülésére vonatkozó szabályok alapján köteles elszámolni, amely alapján a lehetetlenülés pillanatában ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgáltatások díjazása jár vissza.
6.5. Szervező az aktuális járványügyi helyzet alapján jogosult a Kiállítást későbbi időpontra halasztani. Ebben az esetben a Megrendelő által a Szervező részére megfizetett teljes összeg díjelőlegként beszámításra kerül a Szervező által megrendezésre kerülő későbbi Rendezvény Részvételi és Standépítési Díjelőlegébe. Amennyiben a Szervező az eredeti időponttól számított 3 hónapon belül nem szervez a jelen Szerződésben foglalt Kiállítással azonos jellegű, hasonló volumenű rendezvényt, akkor arról köteles a Megrendelőt a jelen Szerződésre utalással legkésőbb 2022.04.01. napjáig írásban tájékoztatni, és ezzel egyidejűleg ezzel egyidejűleg Megrendelő és Szervező kötelesek a Szerződés lezárásával kapcsolatosan megállapodni.

7. Egyéb feltételek
7.1. A felek egymáshoz intézett nyilatkozata csak írásban, a másik fél részére igazolhatóan megküldve érvényes. A nyilatkozatok hatályosulásának időpontja megegyezik a nyilatkozat másik fél általi kézhezvételének időpontjával. A jelen pontban foglaltaktól függetlenül mindkét fél köteles a másik fél részére megküldeni a Szerződés cégszerűen aláírt, eredeti példányát.
7.2. A fenti 7.1. pontban foglaltak nem érintik a Felek azon kötelezettségét, hogy haladéktalanul, rövid úton (telefon, e-mail) tájékoztassák egymást a Szerződésből eredő jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatos lényeges körülményekről, illetőleg az azokban bekövetkezett változásokról.
7.3. A felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos vitás ügyeiket megpróbálják békés úton rendezni, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

 

Thank you, you have successfully subscribed to the newsletter!
An error occurred! (0)
Newsletter
Sign up to our newsletter to receive news and firsthand information about the expo
Follow us
Follow us on social media for more news and inspiration.bClick here and get ready for the Kitchen Show with us!


Follow us
Follow us on social media for more news and inspiration.bClick here and get ready for the Kitchen Show with us!